A CSMTSZ Szervezeti és Működési Szabályzata (1998)

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat /SZMSZ/ a közhasznú szervezetekről szóló 1977. évi CLVI. Törvény és módosításai, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a hatályos jogszabályok figyelembevételével készült, rendelkezései összhangban vannak a Szövetség 1998. július 17-én elfogadott alapszabályával.

 Az SZMSZ a Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség /Szövetség/ irányításának, vezetésének és gazdálkodásának legfőbb szabályait tartalmazza, az alapszabályban elfogadott pontok alapján.

 Az SZMSZ, valamint a Szövetség munkájával kapcsolatos külső és belső szabályok ismeretéről, a rendelkezések betartásáról a választott 9 tagú elnökségnek kell gondoskodnia. Ezen tevékenység lehetővé tétele a választott elnök feladata

 TARTALOMJEGYZÉK

I.     Általános rész
II.    A Szövetség tevékenységi köre
III.   A Szövetség tagság
IV.    A tagok jogai és kötelezettségei
V.     A Szövetség tervezete és tisztségviselői
VI.    A Szövetség gazdálkodása
VII.   A Szövetség működésének nyilvánossága

I. A Szövetség bemutatása

Neve: Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség
székhelye: 6722 Szeged, Tábor utca 7/B.
Postacíme: 6701 Szeged, Szeged, Pf.: 548.
Hivatalos órák: minden szerdán16.30-18.30 között
Telefon: 20 360 99 52
Bankszámla száma: 10102842-44233400-01004009
Adóigazolási száma: 19080392-1-06
Társadalombiztosítási törzsszáma: 16847-6

Alapításának időpontja: 1989

Szervezet bejegyzése: Csongrád Megyei Bíróság PK 60.312/1989/18.
Kiemelten közhasznú szervezet.
Közhasznúság kezdete: 1998. január 1.
Törvényességi felügyelete: Csongrád Megyei Ügyészség
Tevékenységének időtartama: korlátlan időre szól.

II. A Szövetség tevékenységi köre

A Szövetség működése során egészségmegőrző, nevelő és oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő, műemlékvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi és sporttevékenységet folytat.

A Szövetség célja, hogy a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet védelmét, és az ezekhez szükséges feltételek biztosítását az alapszabályban megfogalmazott feladatok alapján.

III.  A Szövetség tagsága 

A Szövetségbe való be- és kilépés önkéntes. A Szövetség tagja lehet az, aki a Szövetség alapszabályzatát elfogadja, és vállalja, hogy a közhasznú működésben tevékenyen részt vesz. Jogi és pártoló személy tagságát az alapszabály III/2-3 pontja szabályozza.

IV. A szövetségi tagok jogai és kötelezettségei

A tagok jogait az alapszabály IV/1-a-f pontjai szabályozzák. A tagok kötelezettségeit az alapszabály IV/2 a-e pontjai határozzák meg.

V. A Szövetség szervezete és tisztségviselői

A Szövetség legfelsőbb irányító, vezető szervezete a küldöttközgyűlés, amely a tagok összességének képviselőiből áll. A szövetség küldöttközgyűlése ügyrendjét, napirendjét maga határozza meg.

A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
– Az alapszabály megállapítása illetve módosítása.
– Az elnökség, és a számvizsgáló bizottság 4 évre történő megválasztása illetve visszahívása.
– Az elnökség és bizottság beszámoltatása.
– főbb gazdálkodási irányok megállapítása, évi költségvetés meghatározása.
– Az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása.
– A Szövetség munkáját érintő tevékenységek elfogadása

Küldöttközgyűlés: A Szövetség küldöttközgyűlését évente egyszer meg kell tartani.

 Rendkívüli küldöttközgyűlés: Rendkívüli közgyűlést kell összehívni miden olyan esetben, ha a tagság kétharmada kezdeményezi, vagy a kérdés eldöntése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közgyűlés összehívását és határozatképességét az alapszabály részletesen szabályozza.

A küldöttközgyűlésen megválasztott 9 fős elnökség a szövetség ügyvezető szerve mely az elnökből és 8 fő elnökségi tagból áll

Az elnökség választja meg saját tagjai közül a az elnök akadályoztatása esetén a helyettesítő személyt.

Különböző bizottságok létrehozása a Szövetség tevékenységi köréhez kapcsolódó feladatok jobb ellátását segítik. Ezen bizottságok önkéntes alapon jönnek létre. A küldöttközgyűlés által megválasztott számvizsgáló bizottság ellenőrzi a Szövetség ügyvezetését, törvényes gazdálkodását.

VI. Szövetség gazdálkodása

A Szövetség a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel az elnökség által jóváhagyott, a küldöttközgyűlés által elfogadott költségvetés szerint a társadalmi szervezetekre előírt pénzügyi szabályok betartásával gazdálkodik.

VII. A Szövetség működésének nyilvánossága

A szövetség küldöttközgyűlése nyilvános. A működés nyilvánosságára vonatkozó előírásokat az alapszabály VII. 1-4 pontja határozza meg.