Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség

Adószám: 19080392-1-06
Cím: 6722 Szeged, Tábor u. 7/b.
MTSZ logó

Tagsági információk

A CSMTSZ Elnöksége 2019. január 23-diki ülésén módosította a tagsági viszonyt érintő egyes, alapszabályban nem rögzített belső szabályait. A tagdíj összege jelentősen csökkent 500 Ft/fő/év-ről 100 Ft/fő/év-re. A CSMTSZ tagszervezeteinek ezen túl nem kell külön MTSZ tagdíjat fizetniük, mert a CSMTSZ taggá válásukkal automatikusan a MTSZ tagjai is lehetnek, ha ezt kérik.

Az alapszabály értelmében CSMTSZ tagja lehet minden olyan jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező egyesület/csoport, amelyik elfogadja a CSMTSZ alapszabályát és felvételi kérelmét a CSMTSZ Elnöksége elfogadja. A tagszervezetek taglétszámuk alapján fizetik meg a tagdíjat, mely 100 Ft/fő/év. Speciális helyzetben vannak a szeptember 1 után regisztrált diákok, akiknek a  díja az aktuális tanévre szól és folytatólagos tagság esetén a későbbiekben is mindig szeptemberben kell az fizetniük.

A tagszervezetek tagjainak regisztrációjához szükséges nyomtatvány a csatolmányból letölthető. Az ebben bekért adatokat (vezetéknév és keresztnév, születési év, szeptemberi vagy januári tagsági évforduló) a CSMTSZ bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki. Az adatok nyilvántartására és a CSMTSZ részére való továbbadására vonatkozóan a tagszervezetek felelőssége és kötelessége beszerezni a törvény által előírt tagi nyilatkozatokat.

A letöltött excel (xls) dokumentumot elektronikusan kell kitölteni, majd új néven elmenteni. A dokumentum ezt követően elektronikusan küldendő be a toboz@csmtsz.hu email címre. A jegyzéket 2 példányban ki is kell nyomtatni. Ezeket a tagszervezet vezetőjének alá kell írni (és ha van hivatalos pecsétje a szervezetnek, akkor le is kell pecsételni). A tagdíj megfizetésekor az egyik példányt a CSMTSZ pénztárosának kell átadni, míg a másik a tagszervezetnél marad. A pénztáros a tagszervezet példányát ellenjegyzi és tagdíj befizetésről szóló bizonylatot (+számla) mellékletként visszaadja.

A tagsági viszonyról a CSMTSZ alapszabálya az alábbiak szerint rendelkezik:

4.§ A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

1) A Szövetség a tagságáról nyilvántartást vezet. A Szövetségbe való be- és kilépés önkéntes.
A tagsági jogviszony formái az alábbiak lehetnek:
A) Rendes tag: Minden olyan egyesület vagy alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság, amely a Szövetség alapszabályát elfogadja és belépési nyilatkozatában vállalja, hogy a Szövetség működésében tevékenyen részt vesz, nem zárva ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.
B) Pártoló tag: Minden olyan személy vagy szervezet, amely belépési nyilatkozatában vállalja a Szövetség erkölcsi és anyagi támogatását.

2) A tagsági viszony létrejötte:
A Szövetségbe belépni kívánó szervezet ezirányú szándékát írásos, hivatalos képviselője által aláírt belépési nyilatkozatban köteles tudatni a Szövetséggel. A tagsági felvételről a Szövetség Elnöksége dönt. A határozatról a Szövetség a belépni kívánó szervezetet írásban értesíti. Ennek lehetséges módjai: tértivevényes ajánlott levél vagy visszaigazolható elektronikus levél. A tagsági viszony az Elnökség elfogadó határozatával keletkezik.

3) A szövetségi tagság megszűnhet:
A) Kilépéssel: A Szövetségből kilépni kívánó tagszervezet ezirányú szándékát, annak dátumával írásos, hivatalos képviselője által aláírt kilépési nyilatkozatban köteles tudatni a Szövetség Elnökségével. A nyilatkozatot tudomásul vételét a Szövetség elnöksége soronkövetkező ülésén határozatban köteles rögzíteni.
B) A tagszervezet jogutód nélküli megszünése vagy megszüntetése útján.
C) Kizárással: A tagszervezet kizárásáról az Elnökség dönt kizárási határozatával. A határozatot kizárási eljárás lefolytatásának kell megelőznie, melynek megindításáról a kizárandó tagszervezetet hivatalos formában írásban (tértivevényes ajánlott levél, vagy visszaigazolható elektronikus levél) értesíteni kell. Ebben hivatkozni kell a kizársi eljárás megindításának okára is. Az Elnökség kizáró határozatával szemben 30 napon belül fellebbezni lehet a Küldöttközgyűlés felé. A Szövetség Küldöttközgyűlése soronkovetkező rendes ülésén a határozatot köteles hozni a fellebbezésről, mely ellen további fellebbezésre nincs lehetőség. A határozatról az érintett tagszervezetet hivatalos formában írásban (tértivevényes ajánlott levél, vagy visszaigazolható elektronikus levél) értesíteni kell.

A kizárási eljárás megindításának indokai:
a) A tagdíj (illetve pártoló tag esetén a vállalt anyagi támogatás) fizetésének 1 évnél hosszabb ideig történő elmulasztása.
b) A tagszervezetnek a Szövetség közhasznú működésével össze nem egyeztethető, illetve azt akadályozó tevékenysége.

5.§ A SZÖVETSÉGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

1) A Szövetség rendes tagjának jogai:
A) A Szövetség tevékenységében való részvétel.
B) Küldötte(i) útján részt vehet a Szövetség Küldöttközgyűlésén és a Szövetség vezető testületeinek megválasztásában.
C) A tagszervezet természetes személy tagja megválasztható a Szövetség vezető testületeibe, tisztségeire.
D) Igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait, a szövetségi tagok részére biztosított kedvezményeket, használhatja létesítményeit, felszereléseit.
E) Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Szövetséget, valamint a természetjárást érintő bármely kérdésben.
F) Részt vehet a Szövetség túráin, táborain, rendezvényein.
G) Jogosult a civil szervezet valamely szervezetének törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – bíróság előtt megtámadni.

2) A Szövetség rendes tagjának kötelességei:
A) A Szövetség alapszabályának és egyéb belső szabályzatainak betartása
B) A tagsági díj befizetése.
C) Az általa vállalt természetjáró feladatok, kötelezettségek maradéktalan, legjobb tudása szerinti teljesítése.
D) A szövetségi vagyon óvása.

3) A Szövetség pártoló tagjainak jogai:
A) Részt vehet a Szövetség munkájában.
B) Részt vehet a Szövetség Küldöttközgyűlésén, tanácskozási, felszólalási észrevételezési és javaslattételi joggal.
C) Használhatja a Szövetség létesítményeit, felszereléseit, igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait és részesülhet a Szövetség által nyújtott kedvezményekből.

4) A Szövetség pártoló tagjainak kötelességei:
A) A Szövetség alapszabályának és egyéb belső szabályzatainak betartása
B) A pártoló tagsági díj évenkénti befizetése.