Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség

Adószám: 19080392-1-06
Cím: 6722 Szeged, Tábor u. 7/b.
MTSZ logó

Működés

A Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség alapszabálya.

A Szegedi Törvényszék 2014. november 25-én kelt határozatában jogerőre emelte a 2014. november 12-én tartott rendkívüli küldöttközgyűlésünkön elfogadott alapszabályunkat. A dokumentumok (alapszabály illetve törvényszéki végzés) a csatolmányból letölthetők.

CsatolmányMéret
Alapszabaly 2014185.16 KB
Bírósági végzés 2014697.05 KB

A CSMTSZ Szervezeti és Működési Szabályzata (1998)

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat /SZMSZ/ a közhasznú szervezetekről szóló 1977. évi CLVI. Törvény és módosításai, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a hatályos jogszabályok figyelembevételével készült, rendelkezései összhangban vannak a Szövetség 1998. július 17-én elfogadott alapszabályával.

 Az SZMSZ a Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség /Szövetség/ irányításának, vezetésének és gazdálkodásának legfőbb szabályait tartalmazza, az alapszabályban elfogadott pontok alapján.

 Az SZMSZ, valamint a Szövetség munkájával kapcsolatos külső és belső szabályok ismeretéről, a rendelkezések betartásáról a választott 9 tagú elnökségnek kell gondoskodnia. Ezen tevékenység lehetővé tétele a választott elnök feladata

 TARTALOMJEGYZÉK

I.     Általános rész
II.    A Szövetség tevékenységi köre
III.   A Szövetség tagság
IV.    A tagok jogai és kötelezettségei
V.     A Szövetség tervezete és tisztségviselői
VI.    A Szövetség gazdálkodása
VII.   A Szövetség működésének nyilvánossága

I. A Szövetség bemutatása

Neve: Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség
székhelye: 6722 Szeged, Tábor utca 7/B.
Postacíme: 6701 Szeged, Szeged, Pf.: 548.
Hivatalos órák: minden szerdán16.30-18.30 között
Telefon: 20 360 99 52
Bankszámla száma: 10102842-44233400-01004009
Adóigazolási száma: 19080392-1-06
Társadalombiztosítási törzsszáma: 16847-6

Alapításának időpontja: 1989

Szervezet bejegyzése: Csongrád Megyei Bíróság PK 60.312/1989/18.
Kiemelten közhasznú szervezet.
Közhasznúság kezdete: 1998. január 1.
Törvényességi felügyelete: Csongrád Megyei Ügyészség
Tevékenységének időtartama: korlátlan időre szól.

II. A Szövetség tevékenységi köre

A Szövetség működése során egészségmegőrző, nevelő és oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő, műemlékvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi és sporttevékenységet folytat.

A Szövetség célja, hogy a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet védelmét, és az ezekhez szükséges feltételek biztosítását az alapszabályban megfogalmazott feladatok alapján.

III.  A Szövetség tagsága 

A Szövetségbe való be- és kilépés önkéntes. A Szövetség tagja lehet az, aki a Szövetség alapszabályzatát elfogadja, és vállalja, hogy a közhasznú működésben tevékenyen részt vesz. Jogi és pártoló személy tagságát az alapszabály III/2-3 pontja szabályozza.

IV. A szövetségi tagok jogai és kötelezettségei

A tagok jogait az alapszabály IV/1-a-f pontjai szabályozzák. A tagok kötelezettségeit az alapszabály IV/2 a-e pontjai határozzák meg.

V. A Szövetség szervezete és tisztségviselői

A Szövetség legfelsőbb irányító, vezető szervezete a küldöttközgyűlés, amely a tagok összességének képviselőiből áll. A szövetség küldöttközgyűlése ügyrendjét, napirendjét maga határozza meg.

A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
– Az alapszabály megállapítása illetve módosítása.
– Az elnökség, és a számvizsgáló bizottság 4 évre történő megválasztása illetve visszahívása.
– Az elnökség és bizottság beszámoltatása.
– főbb gazdálkodási irányok megállapítása, évi költségvetés meghatározása.
– Az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása.
– A Szövetség munkáját érintő tevékenységek elfogadása

Küldöttközgyűlés: A Szövetség küldöttközgyűlését évente egyszer meg kell tartani.

 Rendkívüli küldöttközgyűlés: Rendkívüli közgyűlést kell összehívni miden olyan esetben, ha a tagság kétharmada kezdeményezi, vagy a kérdés eldöntése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közgyűlés összehívását és határozatképességét az alapszabály részletesen szabályozza.

A küldöttközgyűlésen megválasztott 9 fős elnökség a szövetség ügyvezető szerve mely az elnökből és 8 fő elnökségi tagból áll

Az elnökség választja meg saját tagjai közül a az elnök akadályoztatása esetén a helyettesítő személyt.

Különböző bizottságok létrehozása a Szövetség tevékenységi köréhez kapcsolódó feladatok jobb ellátását segítik. Ezen bizottságok önkéntes alapon jönnek létre. A küldöttközgyűlés által megválasztott számvizsgáló bizottság ellenőrzi a Szövetség ügyvezetését, törvényes gazdálkodását.

VI. Szövetség gazdálkodása

A Szövetség a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel az elnökség által jóváhagyott, a küldöttközgyűlés által elfogadott költségvetés szerint a társadalmi szervezetekre előírt pénzügyi szabályok betartásával gazdálkodik.

VII. A Szövetség működésének nyilvánossága

A szövetség küldöttközgyűlése nyilvános. A működés nyilvánosságára vonatkozó előírásokat az alapszabály VII. 1-4 pontja határozza meg. 

Tagsági információk (frissítve: 2019.03.13)

A CSMTSZ Elnöksége 2019. január 23-diki ülésén módosította a tagsági viszonyt érintő egyes, alapszabályban nem rögzített belső szabályait. A tagdíj összege jelentősen csökkent 500 Ft/fő/év-ről 100 Ft/fő/év-re. A CSMTSZ tagszervezeteinek ezen túl nem kell külön MTSZ tagdíjat fizetniük, mert a CSMTSZ taggá válásukkal automatikusan a MTSZ tagjai is lehetnek, ha ezt kérik.

Az alapszabály értelmében CSMTSZ tagja lehet minden olyan jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező egyesület/csoport, amelyik elfogadja a CSMTSZ alapszabályát és felvételi kérelmét a CSMTSZ Elnöksége elfogadja. A tagszervezetek taglétszámuk alapján fizetik meg a tagdíjat, mely 100 Ft/fő/év. Speciális helyzetben vannak a szeptember 1 után regisztrált diákok, akiknek a  díja az aktuális tanévre szól és folytatólagos tagság esetén a későbbiekben is mindig szeptemberben kell az fizetniük.

A tagszervezetek tagjainak regisztrációjához szükséges nyomtatvány a csatolmányból letölthető. Az ebben bekért adatokat (vezetéknév és keresztnév, születési év, szeptemberi vagy januári tagsági évforduló) a CSMTSZ bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki. Az adatok nyilvántartására és a CSMTSZ részére való továbbadására vonatkozóan a tagszervezetek felelőssége és kötelessége beszerezni a törvény által előírt tagi nyilatkozatokat.

A letöltött excel (xls) dokumentumot elektronikusan kell kitölteni, majd új néven elmenteni. A dokumentum ezt követően elektronikusan küldendő be a toboz@csmtsz.hu email címre. A jegyzéket 2 példányban ki is kell nyomtatni. Ezeket a tagszervezet vezetőjének alá kell írni (és ha van hivatalos pecsétje a szervezetnek, akkor le is kell pecsételni). A tagdíj megfizetésekor az egyik példányt a CSMTSZ pénztárosának kell átadni, míg a másik a tagszervezetnél marad. A pénztáros a tagszervezet példányát ellenjegyzi és tagdíj befizetésről szóló bizonylatot (+számla) mellékletként visszaadja.

A tagsági viszonyról a CSMTSZ alapszabálya az alábbiak szerint rendelkezik:

4.§ A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

1) A Szövetség a tagságáról nyilvántartást vezet. A Szövetségbe való be- és kilépés önkéntes.
A tagsági jogviszony formái az alábbiak lehetnek:
A) Rendes tag: Minden olyan egyesület vagy alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság, amely a Szövetség alapszabályát elfogadja és belépési nyilatkozatában vállalja, hogy a Szövetség működésében tevékenyen részt vesz, nem zárva ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.
B) Pártoló tag: Minden olyan személy vagy szervezet, amely belépési nyilatkozatában vállalja a Szövetség erkölcsi és anyagi támogatását.

2) A tagsági viszony létrejötte:
A Szövetségbe belépni kívánó szervezet ezirányú szándékát írásos, hivatalos képviselője által aláírt belépési nyilatkozatban köteles tudatni a Szövetséggel. A tagsági felvételről a Szövetség Elnöksége dönt. A határozatról a Szövetség a belépni kívánó szervezetet írásban értesíti. Ennek lehetséges módjai: tértivevényes ajánlott levél vagy visszaigazolható elektronikus levél. A tagsági viszony az Elnökség elfogadó határozatával keletkezik.

3) A szövetségi tagság megszűnhet:
A) Kilépéssel: A Szövetségből kilépni kívánó tagszervezet ezirányú szándékát, annak dátumával írásos, hivatalos képviselője által aláírt kilépési nyilatkozatban köteles tudatni a Szövetség Elnökségével. A nyilatkozatot tudomásul vételét a Szövetség elnöksége soronkövetkező ülésén határozatban köteles rögzíteni.
B) A tagszervezet jogutód nélküli megszünése vagy megszüntetése útján.
C) Kizárással: A tagszervezet kizárásáról az Elnökség dönt kizárási határozatával. A határozatot kizárási eljárás lefolytatásának kell megelőznie, melynek megindításáról a kizárandó tagszervezetet hivatalos formában írásban (tértivevényes ajánlott levél, vagy visszaigazolható elektronikus levél) értesíteni kell. Ebben hivatkozni kell a kizársi eljárás megindításának okára is. Az Elnökség kizáró határozatával szemben 30 napon belül fellebbezni lehet a Küldöttközgyűlés felé. A Szövetség Küldöttközgyűlése soronkovetkező rendes ülésén a határozatot köteles hozni a fellebbezésről, mely ellen további fellebbezésre nincs lehetőség. A határozatról az érintett tagszervezetet hivatalos formában írásban (tértivevényes ajánlott levél, vagy visszaigazolható elektronikus levél) értesíteni kell.

A kizárási eljárás megindításának indokai:
a) A tagdíj (illetve pártoló tag esetén a vállalt anyagi támogatás) fizetésének 1 évnél hosszabb ideig történő elmulasztása.
b) A tagszervezetnek a Szövetség közhasznú működésével össze nem egyeztethető, illetve azt akadályozó tevékenysége.

5.§ A SZÖVETSÉGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

1) A Szövetség rendes tagjának jogai:
A) A Szövetség tevékenységében való részvétel.
B) Küldötte(i) útján részt vehet a Szövetség Küldöttközgyűlésén és a Szövetség vezető testületeinek megválasztásában.
C) A tagszervezet természetes személy tagja megválasztható a Szövetség vezető testületeibe, tisztségeire.
D) Igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait, a szövetségi tagok részére biztosított kedvezményeket, használhatja létesítményeit, felszereléseit.
E) Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Szövetséget, valamint a természetjárást érintő bármely kérdésben.
F) Részt vehet a Szövetség túráin, táborain, rendezvényein.
G) Jogosult a civil szervezet valamely szervezetének törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – bíróság előtt megtámadni.

2) A Szövetség rendes tagjának kötelességei:
A) A Szövetség alapszabályának és egyéb belső szabályzatainak betartása
B) A tagsági díj befizetése.
C) Az általa vállalt természetjáró feladatok, kötelezettségek maradéktalan, legjobb tudása szerinti teljesítése.
D) A szövetségi vagyon óvása.

3) A Szövetség pártoló tagjainak jogai:
A) Részt vehet a Szövetség munkájában.
B) Részt vehet a Szövetség Küldöttközgyűlésén, tanácskozási, felszólalási észrevételezési és javaslattételi joggal.
C) Használhatja a Szövetség létesítményeit, felszereléseit, igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait és részesülhet a Szövetség által nyújtott kedvezményekből.

4) A Szövetség pártoló tagjainak kötelességei:
A) A Szövetség alapszabályának és egyéb belső szabályzatainak betartása
B) A pártoló tagsági díj évenkénti befizetése.

CsatolmányMéret
Tagegyesület_felvételi_kérelem_v2016305.8 KB
Tagsági_adakezelési_hozzájárulás_201979.82 KB
CSMTSZ_érvényesítési_jegyzék_201953 KB

Elnökségi ülések határozatai – frissítve: 2014.02.28

2014. február 26. – helyszín: Szeged, Tábor utca 7/b – jelenlevők: Rosztóczy András dr. elnök, Csányi Sándor,  Dániel István, Gyetvainé Terék Aranka, Nagy István, Pocsai Sándor, Prikler György, Szögi Lászlóné  elnökségi tagok, valamint Kovács Balázs, Deszpotné Simon Orsolya, Laczi Józsefné meghívott vendégek. Távol maradt: Surányi Tibor. 

Határozatok:
1. A 2013. évi közhasznúsági jelentés elfogadása. Szavazati arány: 8 igen, 0 nem. (100%)

2. A 2014. évi költségvetés tervezetének elfogadása. Szavazati arány: 8 igen, 0 nem. (100%)

3. A Toboz Kulcsosház üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztató dokumentumok elfogadása. Szavazati arány: 8 igen, 0 nem. (100%)

4. A Toboz Kulcsosház gondnoka részére az üzemeltetési költségek fedezésére 30 ezer forint ellátmány előlegként történő biztosítása utólagos elszámolásra. A Szavazati arány: 7 igen, 0 nem. (100%)

5. A DALERD-del történő együttműködési szerződés jóváhagyása és Rosztóczy András elnök felhatalmazása annak aláírására. 7 igen, 0 nem. (100%)

2013. december 18. – helyszín: Szeged, Tábor utca 7/b – jelenlevők: Rosztóczy András dr. elnök, Csányi Sándor, Gyetvainé Terék Aranka, Nagy István, Pocsai Sándor, Szögi Lászlóné elnökségi tagok, valamint Kovács Balázs, Deszpotné Simon Orsolya meghívott vendégek. Igazoltan távolmaradtak: Prikler György, Dániel István, Surányi Tibor. 

Határozatok:
1. A Számvizsgáló Bizottság Elnöke elkészítette a Toboz Kulcsosház gondnoki munkaszerződés tervezetét. A dokumentumot az elnökség a helyben javasolt módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadta. Szavazati arány: 6 igen, 0 nem. (100%)

2. CSMTSZ 2014. évi eseménynaptárának elfogadása. Szavazati arány: 6 igen, 0 nem (100%).
Központi rendezvények időpontjai:
 – Küldöttközgyűlés időpontja – 2014. március 8. (szombat)
 – II. Csongrád Megyei Természetbarát Találkozó – 2014. október 11.
 – Ember a gáton – teljesítménytúra – 2014. szeptember 27. 

3. Az Elnökség tudomásul vette a MOB-HSZE-13 pályázat sikerességét, melyen a CSMTSZ 478 ezer forint támogatást nyert. Az elnökség a szerződéskötéssel és a pályázati összeg felhasználásával 4 tagú munkabizottságot bízott meg, melynek tagjai Gyetvainé Terék Aranka, Laczi Józsefné, Kovács balázs, Simon Orsolya. Szavazati arány: 6 igen, 0 nem. (100%)

4. Az Elnökség döntöt a 2014. évi CSMTSZ tagsági díjról. Azt a 2013. évben elfogadott összegben (500, illetve 1800 (500+1300) forint /év) határozta meg. Szavazati arány: 6 igen, 0 nem. (100%)

 

2013. november 6. – helyszín: Szeged, Tábor utca 7/b jelenlevők: Rosztóczy András dr. elnök, Csányi Sándor, Dániel István, Gyetvainé Terék Aranka, Nagy István, Szögi Lászlóné elnökségi tagok, Kiss Andrásné, Czímer Györgyné, Besenyei Ottóné, Mucsi Péterné, Laczi Józsefné, Kovács Balázs, Sztuparity Józsefné meghívottak. Igazoltan távolmaradtak:  Prikler György, Pocsai Sándor, Surányi Tibor. 

Határozatok:
1. Az elnökség és a számvizsgáló bizottság jelenlevő tagjai a könyvelő előterjesztésében áttekintették a szövetség folyóévi gazdálkodási tevékenységét. A vállalkozási és non-profit bevételeknek keretet szabó 60:40%-os arány jelenleg megfelelő, azaz 61.5%:38.5%. A gazdálkodási egyenleg: -17.000Ft az előző évhez képest. Problémaként merült fel a gondnoki fizetés hónapról, hónapra változó jellege. Ezt elnökségi határozattal 2014-től módosítani kivánjuk. A havi fizetést a bér mozgó részének átlagával megemeli a CSMTSZ, majd az év utolsó hónapjában elszámolás alapján az esetleges különbség kiegyenlítésre kerül. 

Problémás költségvetési elemként merült fel a bankszámla megemelkedett költsége (OTP). Az elnökség ezért lépéseket tesz olcsóbb bankszámla nyitása irányában.

Az elnökség támogatja a könyvelő kérését a leadott számlák jelölésére vonatkozóan. Ugyanakkor az alábbi feltételeknek nem megfelelő számlák kifizetését megtiltja.

A leadott számlákon jól olvashatóan szerepelnie kell , hogy milyen rendezvényre illetve tevékenységi kategóriára vonatkozik. Kategóriák: TOBOZ, RENDEZVÉNY (a rendezvény nevével), EGYÉB VÁLLALKOZÁS, EGYÉB KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG. Pályázatra történő felhasználás esetében ezen kívül a Pályázat nevét is fel kell tüntetni! Szavazati arány: 6 igen, 0 nem (100%). 

2. Hivatai idő megváltozása: szerdánként 17.00 – 19.00, pénztár nyitvatartás: 18.00 – 19.00. Szavazati arány: 6 igen, 0 nem (100%).

2013. szeptember 18. – helyszín: Szeged, Tábor utca 7/b – jelenlevők: Rosztóczy András dr. elnök, Csányi Sándor, Dániel István, Gyetvainé Terék Aranka, Nagy István, Prikler György, Pocsai Sándor, Szögi Lászlóné elnökségi tagok, valamint Kovács Balázs, meghívott vendég. Igazoltan távolmaradt: Surányi Tibor. 

Határozatok:
1. Beszámoló az Ember a gáton teljesítménytúráról. A túra a még nem végleges kalkulációk szerint 150 ezer forint veszteséget eredményezett a CSMTSZ-nek. Ennek orvoslására az elnökség az alábbi határozatot hozta a rendezvények lebonyolítási rendjéről. A szövetség rendezvényeinek lebonyolítására egyszemélyi felelősök nevezendők ki, akinek feladata az előzetes költségvetés és lebonyolítási forgatókönyv elkészítése és annak elfogadtatása az elnökséggel. Ezt követően a költségvetésben foglaltak betartása. Vis major esemény esetén az elnökség haladéktalan értesítése a megoldás lehetőségéről. A túrát a 2014-es évben kerékpáros, gyalogos és vizi szakágakban 50 km-es, valamint gyalogos 15 km-es távon rendezzük meg. Szavazati arány: 8 igen, 0 nem (100%).

2. Kelet-Magyar Természetbarát Találkozó: A találkozón az elnökség tagjai 2013-ban nem kívánnak részt venni. Szavazati arány: 8 igen, 0 nem (100%).

3. Kovács Balázs korábbi elnök beszámolója a 2013. évi NEA pályázat központi ellenőrzésének eredményéről. Szavazati arány: 8 igen, 0 nem (100%).

2013. augusztus 28. – helyszín: Szeged, Tábor utca 7/b – jelenlevők: Rosztóczy András dr. elnök,  Csányi Sándor, Dániel István, Gyetvainé Terék Aranka, Nagy István,  Pocsai Sándor, Prikler György, Szögi Lászlóné elnökségi tagok, valamint Kovács Balázs meghívott vendég. Igazoltan távolmaradt: Surányi Tibor. 

 1. Útjelzések állapotának áttekintése.  Kovács Balázs, Nagy István, Pocsai Sándor, Rosztóczy András regisztrált MTSZ jelzésfestők beszámolója az új jelzésfestési előírásokról, valamint az öttömösi K négyszög és K háromszög utak felújításáról. A beszámolót az elnökség elfogadta. Szavazati arány: 8 igen, 0 nem (100%).

Őszi megyei rendezvények:
– Csongrád Megyei Természetbarát Találkozó – október 19. Öttömös
– Ujjé a ligetben – október 4. Szeged
Szavazati arány: 8 igen, 0 nem (100%). 

2013. július 10. – helyszín: Szeged, Tábor utca 7/b – jelenlevők: Rosztóczy András dr. elnök,  Dániel István, Gyetvainé Terék Aranka, Nagy István,  Pocsai Sándor, Szögi Lászlóné elnökségi tagok, valamint Kovács Balázs, Deszpotné Simon Orsolya, Czímer Györgyné meghívott vendégek. Igazoltan távolmaradt: Csányi Sándor, Prikler György, Surányi Tibor. 

Határozatok:
1. A CSMTSZ számára történő pénzadományok adminisztrációját szolgáló dokumentumok elfogadása, honlapon történő közzététele. Szavazati arány: 6 igen, 0 nem (100%).

2. Laczi Balázs számára honlap karbantartói megbízás adása szerződés alapján. Díjazás: 1800Ft/ó + 27% ÁFA = 2286Ft/óra. A szövetség elnöksége havi 1 óra időtartamban szabja meg a weboldal karbantartás időszükségletét, mely a szükséges biztonsági frissítéseken túl magába foglalja havi 1 alkalommal történő biztonsági mentést is. Tartalmazza ezen felül sürgősségi esetben az elnökség azonnali értesítését, a probléma jellegének és elháritási idejének megjelölésével.

3. Kisirtáspuszta Toboz Kulcsosház lábazat felújítás Költségvetésének tárgyalása. Projektfelelős: Pocsai Sándor. Összköltség: 378.375 Ft.

2013. június 26. – helyszín: Szeged, Tábor utca 7/b – jelenlevők: Rosztóczy András dr. elnök,  Dániel István, Gyetvainé Terék Aranka, Nagy István,  Pocsai Sándor, Szögi Lászlóné elnökségi tagok, valamint Kovács Balázs, meghívott vendég. Igazoltan távolmaradt: Csányi Sándor, Prikler György, Surányi Tibor. 

Határozatok:
1. A CSMTSZ számára történő pénzadományok adminisztrációját szolgáló dokumentumok hozandók létre – határidő: július 10. Szavazati arány: 6 igen, 0 nem (100%).

2. A szövetség honlapjának korábbi karbantartója nem tudja tovább ellátni a munkát, így az elnökség új karbantartót keres. Gyetvainé Terék Aranka és Csányi Sándor Laczi Balázs tagtársunkat javasolja a feladat ellátására. Az elnökség a javaslatot támogatja, árajánlatot kér, ennek ismeretében hozza meg döntését. Határidő: július 10. Szavazati arány: 6 igen, 0 nem (100%).

3. A kisirtáspusztai toboz kulcsosházban történő szállásfoglalás rendjének szabályzása.
– A szállásigényeket a CSMTSZ honlapon közzétett módokon (telefon, e-mail, levél, vagy személyes bejelentés) lehet a CSMTSZ számára jelezni.
– A szállásfoglalás az előleg fizetésével válik érvényessé. Az előleg összege a mindenkori szállásdíj 50%-a, de legalább a kulcsosház rezsiköltsége.
– A szállásdíj fennmaradó részét a szállás igénybevételének első napja előtt legalább 14 nappal be kell fizetni.
– Visszatéritések lemondás esetén: A szállás igénybevételének első napját megelőző 30. napot megelőzően történő lemondás esetén a teljes összeg visszatérítésre kerül.
– 30 napon belüli, de 15 napon túli lemondás esetén a befizetett összeg 50%-át térítjük vissza.
– 15 napon belüli lemondás esetén visszatérítésre nincs lehetőség. 
Szavazati arány: 6 igen, 0 nem (100%). 

2013. április 20. – helyszín: Szeged, Tábor utca 7/b – jelenlevők: Rosztóczy András dr. elnök,  Csányi Sándor, Dániel István, Gyetvainé Terék Aranka, Nagy István,  Pocsai Sándor, Prikler György, Surányi Tibor, Szögi Lászlóné elnökségi tagok, valamint Kovács Balázs meghívott vendég. 

KORÁBBI DOKUMENTUMOK:
Az alább csatolt mellékletek a 2007-től digitális formában elkészült határozatokat tartalmazzák. A jegyzőkönyvek tartalma csak külön jogosultsággal rendelkezők számára férhető hozzá.

CsatolmányMéret
Határozatok 2007-2009.364.5 KB
Határozatok 2012288.5 KB
Határozatok 2013. január – április194 KB

ADÓSZÁMUNK: 19080392-1-06

Az APEH tájékoztatója szerint a 2010. év felajánlásaiból 71 ezer Ft támogatás érkezik hozzánk. A kapott összeget működésre illetve a gyalogos és kerékpáros túravezetők képzésre szeretnénk fordítani. Köszönjük a segítséget.